Skip to main content

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR SAMKÖP

Allmänna villkor för Skandinaviska Samköpsgruppen AB (556672-0974) nedan kallad Samköp som tillhandahåller inköpstjänster för företag med målsättningen att gynna de företag som erhållit medlemskap i företaget. Nedan angivna allmänna villkor tillämpas mellan Samköp och dess medlemmar samt i tillämpliga fall mellan Medlem och leverantör och mellan Medlem och Medlem.

DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR

1 §
Medlem är den som ansökt om medlemskap, och som godkänts av Samköp, samt betalat serviceavgiften. Medlemssökande är den som ansöker om Medlemskap i Skandinaviska Samköpsgruppen AB, men som ännu ej uppfyllt samtliga krav enligt denna punkt. Serviceavgift är den kostnad som skall erläggas årligen eller månatligen av Medlemmen, och som berättigar Medlemmen de förmåner och tjänster som Skandinaviska Samköpsgruppen AB erbjuder. Medlemsföretaget är det bolag/firma som Medlemmen bedriver och som utnyttjar Samköp:s tjänster.

MEDLEMMENS ANSVAR

2 §
För att utnyttja Samköp:s tjänster krävs medlemskap. Medlemskap erhålles genom registrering av medlemsföretagets korrekta uppgifter hos Samköp samt genom erläggande av serviceavgift.
3 §
Serviceavgiften faktureras vid registrering årsvis i förskott om inte annat överenskommits.
4 §
Medlem samtycker vid erläggande av serviceavgift att Samköp har rätt att inhämta erforderlig information från samarbetspartners.
5 §
Inför utgången av medlemsperioden tillställs medlemmen en faktura avseende betalning av nästa års avgift. För det fall medlemmen betalar fakturan i rätt tid har medlemmen fortsatt rätt att utnyttja Samköp:s förmåner och tjänster. Se vidare §21.
6 §
Medlem äger rätt att avbryta medlemskapet enligt §21 genom att skriftligen kontakta Samköp:s kundtjänst.
7 §
Medlem svarar för att ha behörighet att ingå bindande avtal med Samköp. Av Medlem avgivet anbud eller accept av anbud är bindande och Medlem är skyldig att fullgöra ingångna avtal med Samköp.
8 §
Medlem förbinder sig att följa Samköp:s vid var tid gällande instruktioner för användande av Samköp:s tjänster. Medlem förbinder sig även att följa all tillämplig lagstiftning. Såvida annat ej avtalats mellan Medlem och Samköp, är Medlem aldrig skyldig att handla på de avtal som Samköp slutit med olika leverantörer.
9 §
För det fall Samköp befinns skyldigt att utge ersättning till Medlem eller tredje part, skall den Medlem som orsakat skadan på grund av brott mot lag eller dessa allmänna villkor hålla Samköp skadeslöst.

SAMKÖP:S ANSVAR

10 §
Samköp avser att erbjuda Medlemmar kontakt och ramavtal med leverantörer som erbjuder produkter och tjänster till förmånliga villkor. De förmånliga villkoren kan förändras löpande. Samköp är inte ersättningsskyldig för den förlust som Medlem kan drabbas av vid en förändring av villkor eller avtal som slutits mellan Samköp och leverantörer.
11 §
Samköp är inte part i de avtal som ingås mellan leverantör och Medlem. Samköp ansvarar således inte för kvaliteten eller funktionen hos de varor eller tjänster som erbjuds via Samköp:s erbjudanden.
12 §
Samköp ansvarar inte för att köpare och säljare fullgör sina åtaganden i enlighet med avtal ingångna mellan Medlem och leverantör.
13 §
Samköp är inte i något fall ansvarig för fel eller brist i vara eller tjänst, sen eller utebliven leverans eller betalning, eller annat som kan uppstå i relationen mellan Medlem och leverantör.
14 §
Samköp ansvarar inte i något fall för indirekta skador som Medlem förorsakats genom användande av Samköps erbjudanden eller genom avtal ingångna mellan Samköp och Medlem.
15 §
Samköp ansvarar enbart för fullgörande av avtal ingångna mellan Medlem och Samköp. Ansvar för direkta skador är dock begränsad till belopp motsvarande vad Medlem erlagt i serviceavgift.
16 §
Samköp är fri från ansvar om Samköp:s fullgörande av förpliktelser förhindras eller försvåras av omständighet utanför Samköp:s kontroll som Samköp inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Samköp inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (t.ex. myndighets-bestämmelse, arbetskonflikt, olycks-händelser, fel i allmänna kommunikationer m.m.). Medlem är under tid som hinder enligt ovan föreligger skyldig att fullgöra sina åtaganden i möjligaste mån. Första stycket gäller även vid avtal ingångna mellan Samköp och Medlem.

MEDLEMSUPPGIFTER

17 §
De uppgifter som Medlem lämnar vid registrering kommer att lagras i Samköp:s medlemsdatabas. Innehållet i Samköp:s databas är konfidentiellt.
Genom registrering samtycker dock Medlem till att:

  1. Samköp kan överlåta uppgifterna till samarbetspartners.
  2. Samköp kan använda uppgifterna för att informera Medlem om förmånliga erbjudanden från Samköp och Samköp:s samarbetspartners.
  3. Samköp kan överföra uppgifterna till stat som inte omfattas av EES, för ovan angivna ändamål.

18 §
Medlem ansvarar för att uppgifter som lämnats till Samköp är uppdaterade och korrekta. Medlem äger rätt att ändra eller få information om de medlemsuppgifter som Samköp registrerat om denne genom att kontakta Samköp.

ÖVERLÅTELSE

19 §
Medlemmen äger inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor. Samköp äger rätt att utan medlemmens samtycke, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor till annan part. Samköp äger även rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor.

GILTIGHETSTID

20 §
Dessa allmänna villkor träder i kraft i och med avtal om medlemskap ingåtts mellan Samköp och Medlem.
21 §
Medlemskapet gäller under en 12 månaders period. Medlemskapet förlängs automatiskt med 12 månader vid tidsfristens utgång om uppsägning ej skett 3 månader innan utgång förutsatt att inget annat har avtalats.
22 §
Samköp äger rätt att utan angivande av skäl neka medlemssökande medlemskap.
23 §
Samköp förbehåller sig rätten att avsluta medlemskap utan angivande av skäl.

VERKAN AV UPPSÄGNING

24 §
Medlem äger efter uppsägning inte längre rätt att åberopa de ramavtal och rabatterade tjänster hos Samköp:s leverantörspartners som kunnat nyttjas såsom Samköpmedlem.
25 §
Medlem äger ej rätt att kräva återbetalning av erlagd serviceavgift vid uppsägning, om annat ej skriftligen avtalats. För fall då Samköp sagt upp medlemskap utan angivande av skäl, skall del av serviceavgiften återbetalas till Medlem. För fall då Samköp sagt upp medlemskap på grund av Medlems avtalsbrott eller handlande i strid med dessa allmänna villkor, äger Medlem ej rätt till återbetalning av erlagd serviceavgift.

ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR

26 §
Dessa allmänna villkor kan ändras av Samköp genom information och publicerande av dessa på hemsidan www.samkop.se. Ändring av de allmänna villkoren ska meddelas senast fjorton dagar före den dag då ändringen träder i kraft. Om medlemmen inte godtar ändring av villkor skall denne, genom skriftligt meddelande till Samköp:s kundtjänst, säga upp medlemskapet till omedelbart upphörande. Sker ingen uppsägning anses medlemmen ha accepterat ändringen och blir därmed bunden av de nya villkoren. Om ändring av de allmänna villkoren beror på ändring i lag, förordning eller myndighetsbeslut kan ändring komma att träda i kraft omedelbart.

ÖVRIGT

27 §
Tvist i anledning dessa villkor skall lösas av allmän domstol.